fbpx

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Rebody Personal Training: Rebody Groep BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74525115, statutair gevestigd te Roermond, Bredeweg 12, 6042 GG. In deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener, of ook ‘wij’, ‘ons, of ‘onze’. 

2. Rebody Personal Trainer: Franchisenemer, werkzaam als personal trainer bij Rebody Personal Training. 

3. Member, ook aangeduid als wederpartij of opdrachtgever: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een Membership heeft afgesloten bij Rebody Personal Training.

4. De Overeenkomst: de Overeenkomst tot opdracht tussen Rebody Personal Training en de Member.

5. Memberships: de diverse memberships die wij aanbieden, waaronder: Premium Membership en Premium Plus Membership.

6. Rebody Applicatie: de door Rebody Personal Training ontwikkelde webapplicatie en mobiele applicatie, die gebruikt worden ter ondersteuning van de dienstverlening. Elke Member heeft toegang tot zijn/haar eigen account.  

7. Il Fiore Healthcenters: Il Fiore Healthcenters, statutair gevestigd te Roermond (Herten), Putkamp 4, 6049 AK. De Premium Plus Member is verplicht een actief lidmaatschap te hebben bij Il Fiore Healthcenters, het fitnesscentrum waar de trainingen onder begeleiding plaatsvinden. Ook worden alle introductietrainingen voor Premium Members, en extra trainingssessies voor Members, door de Rebody Personal Trainer verzorgd in dit fitnesscentrum. De Member zonder actief lidmaatschap kan, eens per 90 dagen, een gratis dagpas aanvragen, welke toegang verschaft tot de Il Fiore Healthcenters club van toepassing. 

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener. 

2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3 Wij voeren elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Wij verbinden ons echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Wij staan nimmer in voor de resultaten die de deelnemer beoogt te behalen. 

1 Wij behouden ons het recht voor om algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen, al dan niet als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. Alsdan is steeds de meest actuele versie van onze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, mits wij de wederpartij steeds tijdig informeren over de wijzigingen en deze in het kader van wat partijen zijn overeengekomen, niet onredelijk zijn. 

2 Wij zullen de member ten minste één maand voor ingangsdatum van de wijzigingen informeren via onze website, en/of door aan de member de nieuwe algemene voorwaarden toe te zenden per e-mail, en daarbij aan te geven op welke punten de algemene voorwaarden zijn gewijzigd, en wanneer de wijzigingen ingaan. 

3 In geval van ingrijpende wijzigingen, die niet het gevolg zijn van wijzigingen in de wet- en regelgeving, heeft de member het recht om tot het ingaan van deze wijzigingen daartegen schriftelijk en aangetekend bezwaar te maken, bij gebreke waarvan de nieuwe algemene voorwaarden geacht worden van toepassing te zijn.

1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2 Onze aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. 

3 Aan een aanbieding die gebaseerd is op door de member onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de member geen rechten ontlenen. Kennelijke fouten en vergissingen in onze aanbieding, binden ons niet. 

4 De door ons opgegeven prijzen zijn tenzij anders aangegeven inclusief BTW en inclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder administratiekosten. 

5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is voorgesteld zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders aangeven. 

6 Aanbiedingen voor training en coaching kunnen zijn opgebouwd uit samenstellende, op elkaar aansluitende onderdelen die elkaar opvolgen in een programma. Daarbij kan per onderdeel en/of per groep door ons de prijs worden gespecificeerd. 

7 Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

1 Een Overeenkomst tussen Rebody Personal Training en de Member komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 van het vorige artikel, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2 De Overeenkomst is geldig vanaf het moment dat de Member zich, door middel van het fysiek aanmelden, heeft ingeschreven via een inschrijfformulier (Membership Overeenkomst), tijdens of voorafgaand aan de nulmeting.

3 Indien het aanbod langs elektronische weg door ons is gedaan en door wederpartij is aanvaard, kunnen wij langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen. 

4 Rebody Personal Training gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De Member garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Rebody Personal Training heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de Member jonger is dan 18 jaar. 

5 Een Member heeft bij het aanmelden het recht om aan Rebody Personal Training mede te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar Membership. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

6 Indien de Member binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Rebody Personal Training gerechtigd om het aantal dagen dat de Member gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Rebody Personal Training, kosten in rekening te brengen.

7 Na totstandkoming van de Overeenkomst is de Member naast Member van Rebody Personal Training NIET automatisch lid van Il Fiore Healthcenters. De Member dient zelf te zorgen voor een actief lidmaatschap bij Il Fiore Healthcenters of een ander fitnesscentrum naar keuze. Trainingen onder begeleiding van een Rebody Personal Trainer vinden altijd plaats in een vestiging van Il Fiore Healthcenters.

8 Wij kunnen – binnen wettelijke kaders – informatie natrekken of de Member aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien wij, op grond van dit onderzoek, goede gronden hebben om de Overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd om een opdracht te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

9 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Member zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. 

10 De Overeenkomst tussen ons en de Member is, behoudens de levering van bepaalde producten of bestanden, een overeenkomst van opdracht waarop de bepalingen van artikel 7:400 BW e.v. van toepassing zijn voor zover en zoveel hieronder daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. De aan de Member toekomende rechten uit de Overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen NIET worden overgedragen aan derden. 

11 Wij zijn steeds gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd haar verplichting tot de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van diensten, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een Overeenkomst met de Member zijn aangegaan. 

12 De Member vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in het verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en in rekening worden gebracht, welke aan wederpartij toerekenbaar is. 

 

1 De Member is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Indien de, voor de uitvoering van de Overeenkomst, benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij naast het recht om te factureren conform de Overeenkomst, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de de Member in rekening te brengen.

2 De Member staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3 Indien, en voor zover de Member dit verzoekt, retourneren wij de betreffende bescheiden.

4 Rebody Personal Training verwerkt persoonsgegevens van de Member in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij respecteren de privacy van onze Members en dragen er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens en hoe we de privacy van de Member beschermen.

5 De door de member tijdens het plan te gebruiken trainings- en voedingsplannen, en overige gegevens welke aangemerkt kunnen worden als intellectuele eigendommen, worden niet aangemerkt als persoonsgegevens en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken looptijd van het Membership. De gehele looptijd van het Membership bedraagt minimaal 6 maanden, tenzij uit de aard van de Overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Na deze periode van 6 maanden eindigt het Membership automatisch, tenzij de Member ervoor kiest om het Membership te verlengen.

2 Bij verlenging kan de Member ervoor kiezen om hetzelfde Membership te behouden of over te stappen naar een ander, op dat moment beschikbaar, Membership. De Overeenkomst wordt in beide gevallen verlengd met een looptijd van minimaal 6 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders overeenkomen. 

3 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet, tenzij schriftelijk overeengekomen met de Rebody Personal Trainer.  

4 Het Access Membership is het enige Membership dat maandelijks opzegbaar is. De opzegtermijn hiervoor bedraagt één maand, en dient schriftelijk te worden opgezegd.

1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.  

2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Rebody Personal Trainer stelt de Member hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener de Member hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.  

4 Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.  

1 Rebody Personal Training werkt met Junior, Medior en Senior trainers, met elk hun eigen tarieven. De Member kan de tarieven van zijn/haar trainer raadplegen door in te loggen in de webapplicatie. 

2 De prijs van het gekozen Membership, of overige dienstverlening, wordt tijdens een intakegesprek met de Rebody Personal Trainer overeengekomen. 

3 De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Op de diensten van Rebody Personal Training is het BTW 21%-tarief van toepassing. 

4 Wij sturen de Member voor het verschuldigde bedrag een elektronische factuur via de Rebody Applicatie en/of via mail. De Member stemt in met elektronische facturatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5 Wij hebben het recht de prijzen eenzijdig te verhogen, mits binnen de grenzen van de redelijkheid. De Member heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. 

6 Rebody Personal Training is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens. 

1 De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat de Member de Overeenkomst heeft ondertekend.

2 De Member is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Rebody Personal Training biedt de Member echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand te voldoen.

3 Betaling van het abonnementsgeld dient bij voorkeur te geschieden via automatische incasso, waarvoor de Member bij aanvang van het traject een machtigingsformulier dient te tekenen. Overige betalingsopties zijn betaling via overboeking, of betaling in contanten.  Op betalingen via overboeking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing.

4 Automatische Incasso vindt maandelijks plaats in de laatste week van de maand (met uitzondering van zon- en feestdagen).  

5 Betaling via overboeking dient te geschieden binnen 14 dagen, of indien anders overeengekomen, binnen de betalingstermijn op de factuur. 

6 Rebody Personal Training is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient de Member contact op te nemen met zijn/haar bank.

7 Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

8 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

9 Klachten met betrekking tot de geleverde diensten schorten de betalingsverplichting niet op. 

1 Indien de betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum, 6% administratiekosten ineens, en een samengestelde rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag. 

2 In afwijking van het vorige lid geldt in plaats van de daar bepaalde contractuele rente de dan geldende wettelijke rente indien de overeenkomst is gesloten met een Member die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Member, zijn de vorderingen van dienstverlener op de Member onmiddellijk opeisbaar.  

4 Wij hebben het recht zonder nadere aankondiging onze werkzaamheden te staken zonder behoud van rechten van de Member op (een deel van) de overeengekomen uren, vanaf het moment dat de wederpartij een openstaande factuur, na schriftelijke sommatie, niet binnen de gestelde termijn (van 14 dagen) heeft voldaan. Dit laat onverlet onze bevoegdheid om de Member tot aan het einde van de looptijd van de overeenkomst te blijven factureren conform de overeenkomst, zonder dat Member aanspraak kan maken op de gefactureerde werkzaamheden, over de periode dat hij/zij in betalingsverzuim verkeert. 

5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Member. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250. 

6 De buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten worden in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. 

1 Begeleiding door een gediplomeerde BGN-gewichtsconsulent wordt door een groot aantal zorgverzekeraars vergoed. 

2 Een overzicht van alle zorgverzekeraars die de consulten van de BGN-gewichtsconsulent (gedeeltelijk) vergoeden, is terug te vinden op de website van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland: https://www.gewichtsconsulenten.nl/pages/29/Vergoedingen.html         

3 De BGN-gewichtsconsulent wordt vergoed vanuit het budget voor Preventieve Zorg in de aanvullende zorgverzekering. Een bezoek aan de BGN-gewichtsconsulent is daarom niet van invloed op het eigen risico. De Member kan zijn/haar verzekeringspolis raadplegen voor de voorwaarden.

4 De Member dient zelf de factuur te declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar en is het bedrag op de factuur verschuldigd aan Rebody Personal Training volgens de betalingsvoorwaarden.  

5 Alleen facturen voor consulten die reeds hebben plaatsgevonden, kunnen door de member worden gedeclareerd.

6 Na afloop van een consult of begeleidingstraject kan de member een factuur aanvragen via zijn/haar trainer mits deze beschikt over een BGN-gewichtsconsulent diploma. 

1 Wij zijn, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

2 Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een programma daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door ons worden uitgesloten. 

3 Indien de deelnemer in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de deelnemer anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn wij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de deelnemer reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld. 

4 Voorts zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 

5 Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door ons te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de deelnemer. 

6 De deelnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ons op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 

7 Indien wij de overeenkomst op grond van dit artikel ontbinden, zijn alle vorderingen op de deelnemer terstond opeisbaar. 

8 Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:

a. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts

b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht

c. De betalingsverplichting van de Member wordt NIET opgeschort 

d. De einddatum van het Membership wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat, een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens de Member, niet aan dienst¬verlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Member geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk¬heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer¬virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  

2 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet, als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens Member kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

3 Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

4 Wij spannen ons in een geplande sessie doorgang te laten vinden, maar kunnen op grond van overmacht genoodzaakt zijn deze af te gelasten. Wij streven ernaar de Member, uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de sessie, van de afgelasting in kennis te stellen.

5 In geval van een afgelasting van trainingen wordt, in overleg met de Member, een alternatieve datum overeengekomen. 

6 Vakanties van de personal trainer worden ruim van tevoren aangekondigd. De overeenkomst kan worden verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is, indien afspraken moeten worden verschoven. 

7 Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt in overleg met de Member een alternatieve datum overeengekomen.

8 De Member kan na afgelasting geen aanspraak maken op enige restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs, tenzij de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, en om zwaarwegende redenen geen alternatieve datum voor de sessie kan worden vastgesteld. 

9 Op grond van afzegging door ons als bedoeld in dit artikel, maakt de Member nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding. 

1 Indien de Member niet in staat is om naar de afspraak te komen wegens ziekte, wordt verwacht dat de Member dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Rebody Personal Trainer. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

2 Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de Member een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.

1 De Memberships zijn intensief en blessuregevoelig. Deelname aan trainingssessies geschiedt op eigen risico van de Member. De Member dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname. 

2 Indien een Member gezondheidsklachten heeft, of indien een Member een andere reden heeft om te twijfelen aan zijn/haar geschiktheid, dient hij/zij vooraf advies in te winnen bij een arts. 

3 Door het aangaan van de overeenkomst garandeert de Member dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij niet in staat zou zijn deel te nemen aan actieve of passieve training en de instructies van de Rebody Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. 

4 De Member dient ons steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor het verantwoord volgen van de sessie van belang kunnen zijn en is in het bijzonder verplicht pijn, vermoeidheid en andere verslechteringen in zijn fysieke gesteldheid, die tijdens of na de sessie optreden te melden aan ons, evenals verslechteringen van de lichamelijke conditie die gedurende de duur van de overeenkomst optreden. 

5 Wij behouden ons het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Members uit te sluiten van deelname aan een programma. 

6 Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van ons, dragen wij geen aansprakelijkheid voor enige schade die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de Member wordt geleden. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in de gevallen vermeld in het overige van deze algemene voorwaarden. 

7 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade opgelopen tijdens of ten gevolge van een sessie. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Member. De Member vrijwaart ons van al zijn aanspraken en aanspraken van derden ter zake. 

8 (Voedings)adviezen en (trainings)instructies worden te allen tijde voor eigen risico opgevolgd. 

9 Wij geven uitvoering aan sessies naar beste inzicht en vermogen. Wij verbinden ons echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en dragen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onvoldoende behalen van de resultaten die de Member met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van ons, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd. 

10 Wij dragen geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Member onjuist of onvolledig verstrekte gegevens of informatie die in het belang van een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst niet juist of volledig aan ons is verstrekt. 

11 Alle informatie van ons heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen. Het is de verantwoordelijkheid van de Member een arts te raadplegen voordat diëten worden aangepast en/of de Member begint met een trainingsprogramma. De Member stemt vrijwillig toe alle risico’s van de dienstverlening van ons voor eigen rekening te nemen. 

12 Wij en onze werknemers en/of partners worden gevrijwaard van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van de Member of van goederen die door hem zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door ons aangeboden diensten. Tevens kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale en/of psychologische klachten. 

13 De Member is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Rebody Personal Training, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.

14 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van ons bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; 

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden; 

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Member aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt. 

 

15 De verstrekte informatie op de website www.rebody.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. 

16 Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van onze website, kunnen wij niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Member doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 

17 De websites van derde partijen waarnaar op de website www.rebody.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites. 

18 Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van ons mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met dien verstande dat onze aansprakelijkheid nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de eventueel door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd. 

19 Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons, zal de deelnemer ons vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens ons. 

20 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ons bedraagt één jaar. 

21 Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst. 

22 Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.  

1 De Member dient zich op het afgesproken tijdstip omgekleed te melden op de afgesproken locatie en zal gedurende de sessie de aanwijzingen van de Rebody Personal Trainer opvolgen. 

2 De Member houdt zich aan het bepaalde in deze voorwaarden, de voorschriften ten aanzien van hygiëne, kleding en schoeisel en andere huisregels van de trainingslocatie. 

3 Een “Introductietraining” mag bij afzegging worden ingehaald. 

4 Een afzegging door de Member geschiedt persoonlijk, per e-mail of telefonisch. 

5 In geval van afzegging door de Member wordt in overleg met deze een alternatieve datum vastgesteld voor het inhalen.

6 De Member heeft bij afzegging zonder inhalen nimmer aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs. 

7 Personal training sessies en metingen/consulten dienen 24 uur van tevoren geannuleerd en/of opnieuw gepland te worden. Bij niet tijdig afmelden zal de sessie in rekening worden gebracht. 

8 Te laat op een afspraak: 

a. Bij maximaal 15 minuten te laat én tijdig (voorafgaand aan de afgesproken tijd) melden, zal de resterende tijd van de afspraak volgemaakt worden. 

b. Bij meer dan 15 min te laat en/of bij niet tijdig melden, vervalt de afspraak maar wordt deze wel in rekening gebracht. 

9 De Member is zelf verantwoordelijk voor het maken en bijhouden van afspraken.

1 Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, producteigendom zijn van Rebody Personal Training en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

2 Rebody Personal Training verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Rebody Personal Training) recht om de producten (waaronder de Rebody Applicatie) en diensten van Rebody Personal Training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

3 Bij beëindiging van het Membership (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Rebody Personal Training, vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de door Rebody Personal Training geleverde producten en diensten. De Member kan dan niet meer inloggen in zijn/haar account. De tijdens de looptijd van het Membership geleverde producten en diensten blijven eigendom van Rebody Personal Training en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Member.

4 Wanneer in een overeenkomst tussen Rebody Personal Training en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Rebody Personal Training wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

5 Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Rebody Personal Training te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Rebody Personal Training. 

6 Wij behouden ons het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Member gemaakt is tijdens een sessie, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden. 

7 De bij de Member aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Rebody Personal Training totdat de Member de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Rebody Personal Training zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  

1 De Member houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Rebody Personal Training ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijker¬wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de genoemde informatie ook geheimhoudt. 

2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a. die op het moment dat de Member deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

b. waarvan de Member kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;

c. die de Member van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken;

d. die door de Member openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht. 

3 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.   

4 Overtreedt de Member het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Rebody Personal Training een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

5 Het verbeuren van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Rebody Personal Training waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

1 Een Member dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van ons zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij ons te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Member de gebreken of schade heeft geconstateerd. 

2 De klacht wordt schriftelijk ingediend bij ons onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht. 

3 De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen. 

4 Wij beantwoorden de door de Member ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien wij verwachten langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermelden wij dit direct per e-mail aan de Member na de constatering hiervan. 

5 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil. 

6 Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Rebody Personal Training is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de Rechtbank Limburg is bevoegd.

2 Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

3 Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

1 Rebody Personal Training levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier pijlers: Voeding, Training, Coaching en Educatie.

2 De door Rebody Personal Training te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

3 Doordat bepaalde diensten van Rebody Personal Training online geleverd worden, kan Rebody Personal Training niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen. 

4 Rebody Personal Training zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Member ontvangen wordt.

5 Inbreuk op rechten van de Member dienen per e-mail gemeld te worden op info@rebody.nl. Na de melding zal Rebody Personal Training de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

6 De Member is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Rebody Personal Training.

7 De Member is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

8 De Member heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

9 De Member verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Member zal worden aangepast.

10 De Member mag derden geen toegang verschaffen tot de Rebody Applicatie via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Member volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

11 De Member is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Rebody Personal Training en derden, ten gevolge van de door de Member gedeelde informatie.

12 De Member gaat akkoord dat Rebody Personal Training alle door de Member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in onze Privacy Verklaring.

13 Rebody Personal Training behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Rebody Personal Training te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Member gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Member gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

14 In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Member slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Rebody Personal Training.

1 Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Rebody Personal Training, zoals notificaties of herinneringen, Whatsapp, e-mail of anderzijds.

2 De Member gaat ermee akkoord dat Rebody Personal Training de Member mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

3 De Member gaat ermee akkoord dat Rebody Personal Training de Member mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Member heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

4 Binnen de diensten van Rebody Personal Training kunnen Members onderling communiceren via de Facebook Members Area, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Rebody Personal Training.

5 Het staat Rebody Personal Training ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

1 Door het aangaan van een Membership, verklaart de Member de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren, opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving, en daardoor samen de overeenkomst vormen.

2 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

3 De Member verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.  

4 De Member geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.